นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Spiber Inc., Spiber(Thailand)Ltd., Spiber Holdings America Ltd., และ Spiber America Ltd.
(จากนี้จะแทนว่า “ บริษัท ”) กำหนดให้มีการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ในการให้บริการ (จากนี้จะแทนว่า “ บริการ ”) ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล ตามนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (จากนี้จะแทนว่า “ นโยบาย ”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและวิธีการในการจัดเก็บ

 • ในนโยบายนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุผู้ใช้งานแต่ละรายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล (จากนี้เรียกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) มาตราที่ 2 วรรค 1ได้ระบุไว้ (ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่นที่
  สามารถตรวจสอบได้ง่าย ทำให้สามารถบ่งบอกผู้ใช้รายบุคคลได้)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะใช้และเก็บรักษาจากการให้บริการ แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามคำอธิบายด้านล่างดังนี้:

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้มอบให้บริษัท เพื่อขอรับบริการหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท โดยอาจรวมเนื้อหาดังต่อไปนี้:

  เมลลิสต์ จดหมายข่าว: ที่อยู่อีเมล

  แบบติดต่อสอบถามชื่อบริษัท อีเมล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อแผนกหรือหน่วยงานในสังกัด URL ของเว็บไซต์
  หัวเรื่องสอบถาม เนื้อหาที่สอบถาม

  แบบสมัครงาน: ชื่อ-สกุล เพศ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ ประวัติการทำงาน สภาพการจ้างงานปัจจุบัน
  ประวัติการศึกษา เหตุผลในการสมัคร เนื้อหาไฟล์ที่แนบมาตอนสมัคร (เรซูเม่ ประวัติการทำงาน เอกสารแนะนำตนเอง)
  รูปถ่าย

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับเมื่อผู้ใช้ ได้ใช้บริการ

  บริษัทมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการและวิธีการใช้งาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลล็อคอิน Cookie IP แอดเดรส

2. เป้าหมายการใช้ข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากผู้ใช้จะถูกใช้ในขอบเขตการใช้ต่อไปนี้ หรือในขอบเขต เป้าหมายที่ชัดเจนจากการได้ข้อมูล ไม่ใช้กับ
  เป้าหมายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3
 • การติดต่อหรือการแนะนำกิจการผ่านเมลลิสต์ หรือจดหมายข่าวจากทางบริษัท
 • การส่งไปรษณีย์ อีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ และการส่งเอกสารเพื่อตอบแบบสอบถามหรือแบบสมัครงาน
 • การจัดทำข้อมูลทางสถิติ โดยปรับไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (จะเรียกว่า ข้อมูลปรับให้เป็นนิรนาม) เพื่อพัฒนาการ
  บริการของบริษัท
 • การแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรืออีเวนต์และนิทรรศการของบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรืออีเมล
 • การทำแบบสำรวจกับผู้ใช้ เพื่อพัฒนาสินค้า ปรับปรุงบริการ หรือเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
 • ใช้หากจำเป็นต่อการให้บริการจากบริษัท ตามเป้าหมายที่กล่าวมา

3. ข้อห้ามในการเปิดเผยหรือจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

 • ตามสัญญาของบริษัท ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้อย่างเหมาะสม และงดเว้นการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่
  บุคคลภายนอก ยกเว้นตามกรณีต่อไปนี้
 • เมื่อผู้ใช้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น
 • เมื่อข้อมูลดังกล่าว ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติการในส่วนของงานภายนอกในนาม
  ของบริษัท โดยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอบริการตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
 • เมื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
 • ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายอื่น ๆ

4. มาตรการปฏิบัติเมื่อมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

 • ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการของเรา ทางบริษัทอาจ
  มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อการจัดจ้างบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยจะถูกจำกัดไว้ที่ระดับต่ำสุด
  เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกเหนือจากนั้น ทางบริษัทจะจัดมาตรการที่เหมาะสม ในการทำให้มั่นใจ
  ถึงการจัดการความปลอดภัยของบุคคลภายนอก และทางบริษัทยังดำเนินการติดตามตรวจสอบบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม รวมถึง
  การดำเนินการตามสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล

5. มาตรการสำหรับใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัว

 • ทางบริษัทจัดใช้มาตราการที่เหมาะสมทั้งหมด เพื่อความมั่นใจในการตรวจสอบความถูกต้องและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  ส่วนบุคคล โดยคำร้องในส่วนของการจัดเตรียม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จะถูกจัดการโดยทางบริษัท หลังจากที่
  ทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้

6. การสร้าง, การจัดเตรียม, และการใช้งานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

 • การสร้างข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนนั้น จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะใช้มาตรฐานและวิธีการที่เหมาะสม ที่ข้อมูลไม่ระบุตัวตนจะไม่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
  หรือสามารถสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังข้อมูลดั้งเดิมที่ถูกใช้ในการสร้าง
 • เมื่อสร้างข้อมูลไม่ระบุตัวตนขึ้นตามย่อหน้าที่ได้กล่าวไปในก่อนหน้านี้ มาตรการที่เหมาะสมจะถูกใช้เพื่อให้เกิด
  ความมั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสร้างข้อมูลไม่ระบุตัวตน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
  รายละเอียดของวิธีการเฉพาะทางที่ใช้ในการปกปิดข้อมูลนั้น ๆ เป็นข้อจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
  สร้างข้อมูล จัดการ และปกป้องข้อมูล
 • เมื่อทำการเปิดเผยข้อมูลไม่ระบุตัวตน ทางบริษัทจะประกาศต่อสาธารณะว่าข้อมูลประเภทใดในข้อมูลไม่ระบุตัวตนที่ถูก
  เปิดเผย และวิธีการในการเปิดเผย

7. การปฏิบัติตามกฎหมาย บรรทัดฐานและการแก้ไขนโยบาย

 • ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองอยู่ และจะทำการแก้ไข
  ปรับปรุงนโยบายนี้ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ จะจัดแสดงในหน้านี้ ร่วมกับแสดงวันที่ที่ทำการปรับปรุง
  นโยบาย

8. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัท ทว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือครองหรือไม่ได้ดำเนินการเว็บไซต์นั้น ๆ กรุณายืนยันสถานะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเสนอโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น (หากมี)

9. สอบถามเพิ่มเติม

 • กรุณาแจ้งหากมีความคิดเห็นใด ๆ ข้อสงสัย ร้องเรียน หรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตส่วนบุคคลที่

  Spiber Inc., 234-1 Mizukami Kakuganji Tsuruoka, Yamagata 997-0052, Japan
  E-mail: contact@spiber.inc

อัปเดตล่าสุด:25 มกราคม 2021