spiber(tahiland)Ltd. spiber(tahiland)Ltd.

Working to make the impossible, possible


องค์กรของเราดำรงอยู่เพื่อสังคม เป็นปรัชญาที่เราให้ความสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ต้องจัดการในระดับสากลผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของสังคมการบริโภค ในการท้าทายในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด บริษัท ในฐานะทีมที่จะทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงนั้น ควรมีลักษณะอย่างไร แน่นอนว่า นอกจากการเป็นองค์กรที่มีจำนวนบุคลากรน้อยแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นว่าควรสะท้อนให้เห็นความเชื่อใจในตัวพนักงานและการให้อิสระแต่ละคนในการตัดสินใจผ่านระบบ โดยเราได้ปรับเปลี่ยน ระบบเงินเดือน ให้เป็นระบบที่แต่ละคนสามารถกำหนดเงินเดือนได้ด้วยตนเองและให้เปิดเผยเงินเดือนกันภายในองค์กร


Experiments aren’t just for the lab


พวกเราทุกคนล้วนแตกต่างกันซึ่งอาจจะน้อยบ้างมากบ้าง ความแตกต่างเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในชีวิตของเราในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ จนถึงสิ่งที่เราทำเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อที่ทำงานและชุมชนของเรา หมายความว่าไม่มีใครจะเข้าใจตัวคุณและประเมินสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ หรือประโยชน์ที่คุณทำให้กับองค์กรได้นอกจากตัวคุณเอง บริษัทไม่ได้มองคุณเป็นแค่ตัวเงิน แต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องได้รับค่าจ้าง แต่สำหรับเรื่องที่ว่าค่าจ้างนั้นควรจะเป็นเท่าไร เรามอบการตัดสินใจนั้นให้คุณ ใช่แล้ว คุณไม่ได้อ่านผิดไป พนักงานสไปเบอร์แต่ละคนจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเงินเดือนของตัวเองควรเป็นเท่าไร และเงินเดือนดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้สมาชิกในทีมทุกคนมองเห็นได้

ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกสไปเบอร์ทุกคนเป็นเศรษฐี เราต่างมีหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคมท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัดที่ต้องรับผิดชอบต่อเงินเดือนที่เราตัดสินใจเลือก คุณจะได้ประเมินเงินเดือนของคุณไปพร้อมๆ กับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม โดยใช้เกณฑ์วัดที่หลากหลาย ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท คุณค่าที่คุณสร้างให้องค์กร ความสมดุลระหว่างตัวคุณกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม และความสมดุลกับสังคม ราคาตลาดแรงงาน และเรื่องอื่นๆ แต่ละคนจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่มุมมองพื้นฐานเรื่องการให้คุณค่าและเป้าหมายต้องสอดคล้องกับองค์กรของเรา

เราตระหนักดีว่าระบบของเราเป็นตัวแทนระบบที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากการกำหนดรายได้ที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ ระบบนี้ต้องอาศัยการคิดพิจารณาทบทวนของเราแต่ละคนเป็นอย่างมาก รวมถึงการประเมินตนเองด้วย กระบวนการนี้ไม่ง่ายเสมอไป แต่เราเชื่อว่ากระบวนการนี้จะเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับความรับผิดชอบและการเติบโตส่วนตัวของเรา ระบบนี้เป็นการทดลองที่ยังคงพร้อมจะพัฒนาวิวัฒนาการต่อไป และเราตื่นเต้นมากที่จะร่วมใช้ระบบนี้ไปกับคุณ


Employment opportunities


สาขาที่เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Production operator [PDF]
EHS Specialist (Safety Officer – Professional level) [PDF]
Safety officer [PDF]
Warehouse & Procurement Controller [PDF]
Mechanical Maintenance Staff [PDF]