Towards the mass production of structural proteins

Spiber (Thailand) Ltd. รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงงานผลิตในปริมาณมาก ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ผงวัตถุดิบตั้งต้นที่นำมาใช้ในการผลิต Brewed Protein™ fibers ในนามของ Spiber Inc. (Japan) ได้ถูกผลิตขึ้น
รวมถึงรับผิดชอบในการคิดริเริ่มการวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

โรงงาน Spiber (Thailand) Ltd. ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นโรงงานผลิต
โปรตีนโครงสร้างระดับสากล ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการหมักและการทำให้บริสุทธิ์ นอกเหนือจากการผลิต
ผง Brewed Protein™ แล้ว โรงงานของเรายังทำหน้าที่เป็นฐานดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงดำเนินการทดสอบที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เราคาดหวังที่จะใช้โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบในการขยายฐานการผลิตไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของวัสดุชนิดใหม่ของเราที่เข้ามาปฏิวัติวงการ และเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่
เป็นศูนย์บริการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตแก่โรงงานอื่น ๆ ต่อไป

Brewed Protein™ Expanding the range of sustainable materials

Brewed Protein™ หมายถึง วัสดุโปรตีนสังเคราะห์ที่ผลิตจากชีวมวลที่ได้จากพืชโดยใช้กระบวนการหมักจุลินทรีย์
แบบเฉพาะของสไปเบอร์ ซึ่ง Brewed Protein™ นี้สามารถนำไปแปรรูปได้อย่างหลากหลาย อาทิ เส้นใยสั้น
(Filament fiber) ที่นุ่มละเอียดและเงางาม หรือจะเป็นเส้นใยยาว (Spun yarn) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความนุ่ม
ราวกับขนแคชเมียร์ หรือมีคุณสมบัติด้านการรักษาความอบอุ่นและความชุ่มชื้นเหมือนผ้าขนสัตว์ (wool)
นอกจากนี้ วัสดุ Brewed Protein™ ยังมอบทางเลือกที่สอดรับกับประเด็นด้านจริยธรรม โดยใช้เป็นวัสดุทางเลือก
เสมือนขนสัตว์และหนังสัตว์ที่ผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีภายในของสไปเบอร์ที่ไม่ต้องใช้สัตว์จริง อีกทั้งยังสามารถแปรรูป
เป็นเรซินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดองเต่าหรือเขาสัตว์ได้อีกด้วย เนื่องด้วยประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายของ
Brewed Protein™ตั้งแต่การใช้งานด้านการแพทย์จนถึงด้านวัสดุผสมน้ำหนักเบา คุณลักษณะที่ปรับเปลี่ยนได้ของ
Brewed Protein™ ทำให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้

Brewed Protein™ staple fiber

นอกจากลักษณะเด่นในด้านความหลากหลายแล้ว Brewed Protein™ ยังส่งผลดีในด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกหลาย
ประการ โดยในกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ถูกออกแบบให้ใช้หลักไม่พึ่งพาทรัพยากรปิโตรเคมี รวมถึงจะต้องไม่สร้าง
หรือสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อเทียบกับวัสดุพลาสติกดั้งเดิม Brewed Protein™
จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลน้อยกว่ามาก อีกทั้งเทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต
Brewed Protein™ ของเรายังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซ-
เรือนกระจกและปัญหาด้านจริยธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นใยจากสัตว์ที่ใช้กันโดยทั่วไป

บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กร ทั้งการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน การสร้างกระบวนการผลิตวัสดุที่ยั่งยืนและการวาง โครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งในที่นี้เราได้ดำเนินการทดสอบการย่อยสลายทางธรรมชาติภายในบริษัท และเราได้ทำการเผยแพร่รายงานสรุปการประเมินวงจรชีวิตของ Brewed Protein™ fiber (Life Cycle) แบบสั้น ฉบับแรกของเราขึ้นบนเว็บไซต์แล้ว

การผสมผสานกันระหว่างการออกแบบที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงตัววัตถุดิบเข้ากับ
คุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนที่แทบไม่มีจุดสิ้นสุด ทำให้ Brewed Protein™ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับดีไซเนอร์
และครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและสร้างสังคมที่ยั่งยืน

-> Spiber Inc. corporate site

Contributing to sustainable well-being

ในฐานะมนุษย์ กล่าวได้ว่า เป้าหมายสูงสุดของคนเราคือการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมที่ไม่
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เราเชื่อว่าวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุดในการเปลี่ยนความสุข
จากเป้าหมายให้กลายเป็นความจริงคือการเพิ่มพูนสิ่งที่นำความดีงามมาสู่ผู้อื่นให้มากที่สุดและลดสิ่งที่ตรงกันข้าม
เราต้องมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการตอบสนองเหตุผลของการดำรงชีวิตอยู่ แม้ว่าความพยายามของเราแต่ละคนอาจจะส่งผลแค่เล็กน้อย แต่ความพยายามร่วมกันของคนหลายคนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคม อันจะส่งผลสะท้อนกลับมาหาเราแต่ละคนได้

ความพยายามทั้งหมดของ Spiber group ตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะช่วย
ยกระดับคุณค่าที่เราตั้งใจมอบให้แก่สังคมนั้นเพิ่มขึ้น พวกเราต่างขับเคลื่อนอุดมการณ์ด้วยความเชื่อที่ว่าการสร้าง
ความเป็นไปได้ในการนำวัสดุจากโปรตีนมาใช้ จะนำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดต่อโลกใบนี้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนำพาเราไปสู่จุดมุ่งหมาย การจัดตั้งทีมหรือบริษัท
แห่งนี้ขึ้นมาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้จนถึงระดับสูงสุด ซึ่งตามวิสัยทัศน์ระยะยาว เราจะต้องเป็น
ผู้นำที่เข้าไปจัดการปัญหาที่ซึ่งยังไม่มีใครลงมือจัดการ อาจด้วยเพราะความกังวลในความซับซ้อนของปัญหาหรือความเสี่ยงที่สูงเกินรับมือ แต่ไม่ว่าอย่างไรความตั้งใจของเราก็จะยังคงแน่วแน่และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายนี้

Corporate information

ชื่อบริษัท:
สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ:
21 พฤศจิกายน 2561
จำนวนพนักงาน:
45 ท่าน ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2566
ประเภทกิจการ:
ผลิตและทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ; วิจัย,พัฒนา และทดสอบวิธีการ
รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต; ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงงานอื่นที่สนใจ
ที่ตั้ง:
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
300/155 หมู่1 ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ:
นายจุนอิจิ สึกาฮาระ
คณะกรรมการบริหาร:
นายโทชิมาสะ อาซาอิ
นายอวี่ซวน เมี่ยว
นายทาคายูกิ มุโระ
นายโนบุยูกิ ฮิโรอิ

Leverage your talent

สไปเบอร์ บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตโปรตีนสังเคราะห์
ที่มีชื่อว่า Brewed Protein™ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ด้วยกำลังการผลิตหลายร้อยตันต่อปี และคาดว่าผลผลิตเชิงพาณิชย์จะออกสู่ตลาดภายในปี 2021
โรงงานการผลิตในไทยประกอบไปด้วยกระบวนการสร้างโปรตีนด้วยวิธีทางชีวภาพ และกระบวนการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนให้โรงงานในไทยแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบให้กับบริษัทอื่นที่เช่าสิทธิการผลิตโปรตีนสังเคราะห์ของเราในอนาคต เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีแนวคิดเดียวกัน มีความใส่ใจในรายละเอียด และสามารถสร้างสมดุลในการทำงานตามแผนธุรกิจขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งมีความสนใจในการผลิตวัสดุใหม่เพื่ออนาคตร่วมกัน

-> Learn more about joining Spiber